Yellowknife s.r.o.

Informace o zásadách zpracování osobních údajů

Tímto bychom Vás rádi informovali o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů, zajištění jejich ochrany a Vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů ve firmě Yellowknife s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze.

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR"), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Správcem vašich údajů je vždy společnost Yellowknife s.r.o., které jste údaje poskytli nebo která je od Vás získala při vaší návštěvě nebo jiné komunikaci.
Pokud si nepřejete, abychom nadále Vaše osobní data používali, plně respektujeme Vaše právo na výmaz osobních údajů. Proto bude-li na základě Vaší žádosti zjištěno, že pro další zachování Vašich osobních údajů neexistuje právní titul, vymažeme je.

Osobní údaje, které zpracováváme jsou: titul, jméno, příjmení, doručovací nebo kontaktní adresy, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, IČ, DIČ a č. bankovního účtu.

Osobní data používáme pro účely:

  • - plnění ze závazků plynoucích z obchodních smluv
  • - zajištění provozních činností
  • - účetní a daňové účely
  • - vymáhání pohledávek
  • - splnění právních povinností
  • - vedení zákaznické evidence

V případě Vaši dotazů či žádostí směřujících k ochraně Vašich osobních dat (GDPR) nás kontaktujte